KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA-WSCHÓD W SUWAŁKACH SP. Z O.O. DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W

VI FORUM BIZNESOWE POGRANICZA
ENERGIA I BIZNES
17-18 LISTOPADA 2022

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administrator danych
  Administratorem danych przekazanych przez Państwa w związku ze zgłoszeniem udziału w V FORUM BIZNESOWYM POGRANICZA „ENERGIA I BIZNES” 17-18 LISTOPADA 2022 jest Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. (adres: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku pod nr KRS 0000211578 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: park@park.suwalki.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1) rejestracji na Forum oraz kontaktu z uczestnikami w ramach czynności organizacyjnych, poprzedzających wydarzenie oraz przekazaniem wybranych materiałów po wydarzeniu– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  2) zachowania wymogów bezpieczeństwa podczas Forum związanych z prowadzeniem listy uczestników – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku zapewnienie bezpieczeństwa podczas Forum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3) nawiązania kontaktu z uczestnikami Forum – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku kontakt z uczestnikami Forum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4) prowadzenia statystyk i raportów oraz archiwizacji na wewnętrzne potrzeby Administratora związanych z liczbą uczestników wydarzenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie statystyk i raportów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z organizacją Forum – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorcy danych
  Administrator może przekazywać dane osobowe osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego, podmiotom nadzorującym działania Parku Naukowo Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.. Dane osobowe mogą być przekazywane również wykonawcom technicznym. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe będą przechowywane do czasu:
  1) przez 30 dni od dnia zakończenia Forum lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania: ich usunięcia, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przeniesienia,
  2) w celu ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego;
  3) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  4) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Formularze rejestracyjne uczestników Forum, złożone niezgodnie z Regulaminem zostaną usunięte w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy RODO.
 6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych, ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do udziału w Forum.
 7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Podczas Wydarzenia – VI FORUM BIZNESOWE POGRANICZA, przewiduje się utrwalanie wizerunku uczestników Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także transmisję internetową Wydarzenia.
 9. Uczestnikiem jest każda osoba fizyczna biorąca udział w Wydarzeniu.
 10. Podstawy prawne rozpowszechniania wizerunku uczestnika Wydarzenia:
  a) obowiązujące przepisy prawa- art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych: zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie jest wymagane w przypadku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Dotyczy to sytuacji, gdy wizerunek uczestnika stanowi jedynie nieistotny element całości zdjęcia lub nagrania audiowizualnego.
  b) zgoda uczestnika: udział w Wydarzeniu oznacza udzielenie przez uczestnika nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w trakcie Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w zakresie określonym w ust.
 11. Wizerunek uczestnika Wydarzenia może być utrwalany i rozpowszechniany przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o. oraz współorganizatorów do realizacji celów sprawozdawczych, promocyjnych i marketingowych tych podmiotów, poprzez publikację wizerunku w całości lub fragmentach, na portalach społecznościowych, stronach internetowych, jak również w tworzonych przez te podmioty lub na ich zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych, również w wersji drukowanej i elektronicznej.