POLITYKA PRYWATNOŚCI

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Parkiem) z siedzibą w Suwałkach pod adresem ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki; tel. +(48)875642222, e-mail: park@park.suwalki.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe (Imię i Nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej i nr telefonu) przetwarzane są w celu
  a. Rejestracji na wydarzenie Forum Biznesowe Pogranicza TOURISM INDUSTRY HOTELS
  b. Organizacji spotkań B2B
  c. organizacji targów wystawienniczych
 3. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w terminie 5 dni od zakończenia wydarzenia Forum Biznesowe Pogranicza TOURISM INDUSTRY HOTELS., chyba, że wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu promocji produktów i usług oferowanych przez Park – w takim przypadku dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez pracowników Parku, organizujących Forum Biznesowe Pogranicza TOURISM INDUSTRY HOTELS oraz – w przypadku chęci skorzystania ze spotkań B2B – przez innych uczestników spotkania (wyłącznie w trakcie trwania wydarzenia).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, w szczególności nie będą przekazywane do innych państw ani organizacji międzynarodowych.
 6. W związku przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Park przysługuje Pani/Panu prawo :
  a. Dostępu do treści danych,
  b. Sprostowania danych,
  c. Ograniczenia przetwarzania danych,
  d. Przeniesienia danych,
  e. Usunięcia danych
  f. Cofnięcia zgody
  Szczegółowy sposób skorzystania z przysługujących praw opisano w sekcji „Informacje o sposobie skorzystania z praw”
 7. Jeżeli uzna Pani /Pan, że przetwarzanie przez Park Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa – w szczególności przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Infolinia: 606 950 000, czynna w dni robocze od 10:00 do 13:00
 8. Park nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez systemy teleinformatyczne, w szczególności nie dokonuje profilowania danych osobowych.

Zasady postępowania
Jeżeli po przeczytaniu polityki prywatności ma Pani/Pan jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, prosimy skontaktować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z organizatorem wydarzenia:
Marta Żybura
tel. 87 564 22 20
park@park.suwalki.pl

Jeżeli ma Pani/Pan uzasadnione podejrzenie, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z opisanymi wyżej zasadami lub niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan zwrócić się do organizatora z żądaniem zabezpieczenia dowodów naruszenia i wyjaśnień (prawo do ograniczenia przetwarzania). Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie wyklucza możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacje o sposobie skorzystania z praw

 1. Prawo do cofnięcia zgody, równoważne z prawem do usunięcia danych. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w p. 2 można w każdej chwili wycofać. Wycofania zgody można dokonać osobiście, mailowo lub listownie. Park niezwłocznie usunie Pani/Pana dane osobowe. Proszę jednak pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na czynności wykonane przez cofnięciem zgody.
 2. Prawo dostępu do danych. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Parku potwierdzenia lub zaprzeczenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Park, a jeżeli są przetwarzane, może Pani/Pan uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, określając formę dostępu do tych danych: osobisty wgląd, przesłanie danych na nośniku, przesłanie danych mailem (uwaga: nie jest to bezpieczna forma przesyłania danych osobowych) lub listownie.
 3. Prawo do sprostowania danych. Jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzane przez Park dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, ma Pani/Pan prawo wystąpić do Parku o poprawienie lub uzupełnienie Pani/Pana danych osobowych. Park niezwłocznie sprostuje dane osobowe. O fakcie sprostowania danych zostanie Pani/Pan powiadomiony.
 4. Prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo zażądać przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych. Dane te, w postaci pliku XML, zostaną niezwłocznie przekazane Pani/Panu lub wskazanemu przez Panią/Pana administratorowi danych osobowych.
 5. Prawo do usunięcia danych. Pani/Pana dane osobowe zostaną automatycznie usunięte w terminie 5 dni od zakończenia wydarzenia Forum Biznesowe Pogranicza TOURISM INDUSTRY HOTELS . Jeżeli będzie Pani/Pan mieć wątpliwość, czy dane zostały rzeczywiście usunięte, może Pani/Pan skorzystać z prawa dostępu do danych. Jeżeli wyraziła Pani/ wyraził Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach określonych w p. 2. lit. c lub d. – usunięcie danych nastąpi z chwilą wycofania zgody.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem lub dane te nie mogą zostać usunięte ze względu na ustalenie, dochodzenie lub obronę Pani/Pana roszczeń wobec Parku, może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania, co oznacza, że Pani/Pana dane osobowe nie będą mogły być przetwarzane w żaden sposób, poza ich przechowywaniem jako materiału dowodowego. W szczególności dane te nie będą mogły zostać usunięte aż do momentu, kiedy Pani/Pan skorzysta z prawa do usunięcia danych.